Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας - ECP

Προκειμένου να θεωρηθεί ολοκληρωμένη η Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία και κατ΄ επέκτασιν να οδηγήσει στην απόκτηση του Ευρωπαικού Πιστοποιητικού, θα  πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

– Τετραετή Εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία, σε αναγνωρισμένη προσέγγιση και αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό οργανισμό.

– Προσωπική Θεραπεία – Εμπειρία

– Θεωρητική κατάρτιση σε ευρύ φάσμα  ανάλογων θεμάτων

– Εργασία με ασθενείς η πελάτες (κλινική άσκηση σε κατάλληλο ψυχοθεραπευτικό χώρο)

– Εποπτεία της κλινικής άσκησης

Τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να πιστοποιούνται από αναγνωρισμένο οργανισμό (μέλος της ΕΕΨΕ και της Ευρωπαικής Εταιρείας της αντίστοιχης ψυχοθεραπευτικής μεθόδου) και να συνιστούν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.

Ειδικές διαδικασίες προβλέπονται για τους ψυχοθεραπευτές, οι οποίοι δεν πληρούν μεν όλα τα ανωτέρω κριτήρια, αλλά θεωρούνται καταξιωμένοι στη μέθοδό τους (“Προπάτορες”).

Το ακόλουθο κείμενο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ) και υιοθετήθηκε από τους Εκπροσώπους στην ετήσια Γενική Συνέλευση, στη Ρώμη, στις 29 Ιουνίου 1997.

Το 1991, ιδρύθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας η Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας, της οποίας αρχικώς Ιδρυτικά μέλη ήταν ψυχοθεραπευτές από Γερμανία, Ελβετία, Ουγγαρία και Αυστρία, ενώ σταδιακά η Εταιρεία εμπλουτίσθηκε με συναδέλφους από το Βέλγιο, την Βουλγαρία, τη Μ.Βρεττανία, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Ουκρανία, Πολωνία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχοσλοβακία, και Φιλανδία.

Η Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας εκπροσωπεί 128 όργανισμούς (28 Εθνικές Ενώσεις Οργανισμών, NUO) από 41 ευρωπαικές χώρες και, μέσω αυτών, περισσοτέρους από 120.000 ψυχοθεραπευτές. Μέλη της ΕΑΡ μπορούν, επίσης, να γίνουν και μεμονωμένοι ψυχοθεραπευτές.

Η Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας φροντίζει για την προστασία των συμφερόντων του επαγγέλματος του Ψυχοθεραπευτού και των ενδιαφερομένων στους οποίους παρέχουν υπηρεσίες, διασφαλίζοντας τη λειτουργία του επαγγέλματος σε ικανοποιητικά επίπεδα εκπαίδευσης και πρακτικής.

Ένας από τους βασικούς στόχους της Εταιρείας είναι η καθιέρωση ενός Ευρωπαικού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (ECP), το οποίο θα βεβαιώνει ότι οι ψυχοθεραπευτές έχουν εκπαιδευθεί σύμφωνα με τα κριτήρια της Ευρωπαικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας, και θα εγγυάται τη δυνατότητα μετακίνησης των επαγγελματιών εντός της Ευρωπαικής Ένωσης.

1. Η Διακήρυξη του Στρασβούργου για την Ψυχοθεραπεία (1990)

Η Διακήρυξη του Στρασβούργου για την ψυχοθεραπεία θέτει τις βασικές αρχές αυτού του οργανισμού οσον αφορά την επιδίωξή του για την καθιέρωση ενός συμβατού και ανεξάρτητου επαγγέλματος ψυχοθεραπείας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

1.1. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί έναν ανεξάρτητο επιστημονικό κλάδο, η πρακτική εφαρμογή του οποίου αντιστοιχεί σε ένα ανεξάρτητο και ελεύθερο επάγγελμα.

1.2. Η εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία γίνεται σε ανώτερο, εξειδικευμένο και επιστημονικό επίπεδο.

1.3. Η ποικιλία των μεθόδων ψυχοθεραπείας διασφαλίζεται και εγγυάται.

1.4. Σε κάθε μέθοδο ψυχοθεραπείας πραγματοποιείται πλήρης εκπαίδευση που περιλαμβάνει θεωρία, προσωπική εμπειρία και πρακτική άσκηση με εποπτεία. Επιπλέον, αποκτάται επαρκές επίπεδο γνώσεων και για τις άλλες μεθόδους της ψυχοθεραπείας.

1.5. Προϋπόθεση για την έναρξη της εκπαίδευσηε αποτελούν οι προηγούμενες βασικές σπουδές, κυρίως στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Στρασβούργο, 21 Οκτωβρίου 1990

Η διακήρυξη αυτή είναι σύμφωνη με τους σκοπούς του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, τη συμφωνία για την αποφυγή των διακρίσεων που ισχύει στα πλαίσια της Ευρωπαικής Ένωσης και αφορά στον Ευρωπαικό Οικονομικό Χώρο (ΕΕΑ), καθώς και στην αρχή της ελεύθερης διακίνησης ανθρώπων και υπηρεσιών.

2.1. Το Ευρωπαικό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας (ΕΠΨ) θα απονέμεται σε επαγγελματίες που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στην ψυχοθεραπεία.

2.2. Η Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ) θα χορηγεί το ΕΠΨ, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται, μετά από πρόταση των Εθνικών Οργανισμών Χορήγησης (ΝΑΟ), που έχουν αναγνωρισθεί από την ΕΑΡ και με την έγκριση της Ευρείας Ευρωπαικής Οργάνωσης (EWO), που εκπροσωπεί την αντίστοιχη μέθοδο ψυχοθεραπείας.

2.3. Κατά κανόνα, οι συνθήκες για την χορήγηση του ΕΠΨ θα καθορίζονται από την Ευρωπαική Επιτροπή Εκπαιδευτικών Κανονισμών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας, και η αναφορά του Ευρωπαικού Συλλόγου στο έγγραφο αυτό θα σημαίνει την Ευρωπαική Επιτροπή Εκπαιδευτικών Κανονισμών εκ μέρους της Ευρωπαικής Εταιρείας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

2.4. Τα Πιστοποιητικά θα απονέμονται αρχικά για χρονική περίοδο πέντε ετών.

2.5. Για την απονομή του ΕΠΨ θα υπάρχει εισφορά, η οποία θα μοιράζεται μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Χορήγησης (ΝΑΟ) και της Ευρωπαικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας για να καλυφθούν διοικητικές δαπάνες.

3.1. Εθνικός Οργανισμός Χορήγησης-National Awarding Organization (NAO)

3.1.1. Πρέπει να είναι η Εθνική Ένωση Οργανισμών (NUO), δηλαδή ο μόνος οργανισμός της χώρας που αναγνωρίζεται από την Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας ως ο αποδεδειγμένα μεγαλύτερος στη συγκεκριμένη χώρα και ο οποίος αντιπροσωπεύει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος διαφορετικών προσεγγίσεων στην ψυχοθεραπεία. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, αν δεν υπάρχει τέτοια Εθνική Ένωση Οργανισμών (NUO), θα πρέπει να είναι ένας οργανισμός μέλος της ΕΑΡ, που να εδρεύει στη συγκεκριμένη χώρα και να αναγνωρίζεται από τον Ευρωπαική Εταιρεία ως κατάλληλος για να ενεργήσει ως Εθνικός Οργανισμός Χορήγησης (ΝΑΟ).

3.1.2. Πρέπει να είναι αναγνωριασμένος από τον ΕΑΡ, ότι δηλ. διαθέτει κώδικα δεοντολογίας, διαδικασίες υποβολής καταγγελιών, εκπαιδευτικά κριτήρια, μεθόδους πιστοποίησης της εκπαιδεύσεως και διαδικασίες αναγνώρισης για τους “Προπάτορες”.

3.2. Ευρεία Ευρωπαική Οργάνωση – European Wide Organization (EWO)

3.2.1. Πρέπει να είναι οργανισμός μέλος του ΕΑΡ, αναγνωρισμένος από την Ευρωπαική Εταιρεία ως ο μόνος οργανισμός που αντιπροσωπεύει μία συγκεκριμένη μέθοδο ψυχοθεραπείας, η οποία είναι έγκριτη σύμφωνα με τα κριτήρια του ΕΑΡ (βλ. Παράγραφο 4).

3.3. Εκπαιδευτικός Οργανισμός – Training Organization (TO)

3.3.1. Πρέπει να πληρεί τα κριτήρια της ΕΑΡ, του αντίστοιχου Εθνικού Οργανισμού Χορήγησης (ΝΑΟ) και αν υπάρχει, της Ευρείας Ευρωπαικής Οργάνωσης για τη συγκεκριμένη μέθοδο, καθώς και τα κριτήρια για την εκπαίδευση στο επίπεδο του Ευρωπαικού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας. Πρέπει να πληρεί τα δεοντολογικά και διοικητικά κριτήρια που ορίζονται από τους Εθνικούς Οργανισμούς Χορήγησης (ΝΑΟ).

3.4. Η Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας-European Association of Psychotherapy (EAP)
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η αναφορά στην Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας θα σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο ή οποιοδήποτε επίσημο σώμα του ΕΣΨ, εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνήθως είναι η Ευρωπαική Επιτροπή Εκπαιδευτικών Κανον

Μέθοδοι Ψυχοθεραπείας που Ακολουθούνται στην Εκπαίδευση και Καταλήγουν στη Χορήγηση του Ευρωπαικού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας


4.1. Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος θα πρέπει να ορίζεται επαρκώς και να έχει σαφή θεωρητική βάση στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

4.2. Η θεωρία πρέπει να ενσωματώνεται στην πράξη, να εφαρμόζεται σε μεγάλο εύρος προβλημάτων και να έχει αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.

4.3. Οι μέθοδοι πρέπει να είναι επιστημονικά αναγνωρισμένες από την Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας και να έχουν αναγνωρισθεί ως έγκυρες σε αρκετές ευρωπαικές χώρες από τις σχετικές επαγγελματικές οργανώσεις.

5. Διάρκεια και Περιεχόμενο της Εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπεία

5.1. Η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης θα πρέπει να μην είναι λιγότερη από 3.200 ώρες, κατανεμημένες σε επτά έτη, εκ των οποίων τα τέσσερα έτη τουλάχιστον θα πρέπει να αφορούν σε ειδική εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία. Η Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας, σε συνεργασία με τους Εθνικούς Οργανισμούς Χορήγησης (ΝΑΟ) και τις Ευρείες Ευρωπαικές Οργανώσεις (EWO), θα καθορίσει την αναλογία των εκπαιδευτικών στοιχείων, που χρειάζεται να ολοκληρωθούν, για να χορηγηθεί το Πιστοποιητικό.

5.2. Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένη από τον Εθνικό Οργανισμό Χορήγησης (ΝΑΟ), από τη σχετική Ευρεία Ευρωπαική Οργάνωση αν είναι μέλος του Ευρωπαικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας και από οποιοδήποτε άλλο σώμα, που η Ευρωπαική Επιτροπή Εκπαιδευτικών Κανονισμών αναγνωρίζει για το σκοπό αυτό.

5.3. Η εποπτεία και θεραπεία παρέχονται από επαγγελματίες, που η εκπαίδευσή τους πληρεί τα κριτήρια για τη χορήγηση του ΕΠΨ και από άλλους υποψηφίους, που μπορεί να ορίσει η Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας.

5.4. Η εκπαίδευση θα πληρεί τα κριτήρια της Ευρωπαικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας για τη βασική επαγγελματική εκπαίδευση και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

5.4.1. Προσωπική Ψυχοθεραπευτική Εμπειρία ή αντίστοιχη με αυτήν.

Θα περιλαμβάνει εκπαιδευτική ανάλυση, προσωπική εμπειρία και άλλες μεθόδους που να εμπεριέχουν στοιχεία αυτογνωσίας, θεραπείας και προσωπικής εμπειρίας. Δεν υπάρχει ένας όρος που να είναι κοινά αποδεκτός από όλες τις ψυχοθεραπευτικές μεθόδους. Η κάθε εκπαίδευση θα πρέπει να προβλέπει τρόπους που να εξασφαλίζουν ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναγνωρίζουν και να χειρίζονται σωστά την προσωπική τους εμπλοκή και συμβολή στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, που εφαρμόζουν σύμφωνα με τις συγκεκριμένες μεθόδους τους.

5.4.2. Θεωρητικές Σπουδές
Θα υπάρχει ένα γενικό μέρος πανεπιστημιακών σπουδών ή επαγγελματικής εκπαίδευσης και ένα μέρος εξειδικευμένο στην ψυχοθεραπεία. Οι πανεπιστημιακές ή επαγγελματικές σπουδές, π

6.1. Με το πέρας των επτά ετών της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να επιδείξει προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ωριμότητα, καθώς και δέσμευση στο να εργασθεί σύμφωνα με τα κριτήρια δεοντολογίας του δικού του Εθνικού Οργανισμού Χορήγησης (ΝΑΟ). Ο Εθνικός Οργανισμός Χορήγησης θα ορίσει τον τρόπο που θα αξιολογείται αυτό από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

6.2. Θα υπάρχει αξιολόγηση τόσο της θεωρητικής όσο και της πρακτικής εργασίας.

6.3. Ο ψυχοθεραπευτής πρέπει να ανήκει σε επαγγελματική οργάνωση αναγνωρισμένη από τον Εθνικό Οργανισμό Χορήγησης (ΝΑΟ), η οποία θεωρείται ότι πληρεί τα κριτήρια δεοντολογίας και τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών.

6.4. Ο ψυχοθεραπευτής πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη βασική του επαγγελματική εκπαίδευση σε εγκεκριμένο οργανισμό και την περαιτέρω εκπαίδευσή του στον ίδιο οργανισμό ή σε άλλον εγκεκριμένο εκπαιδευτικό οργανισμό, που ακολουθεί την ίδια μέθοδο.

7.1. Αν ένας Εθνικός Οργανισμός Χορήγησης (ΝΑΟ) αρνηθεί να χορηγήσει το Πιστοποιητικό σε εκπαιδευμένους, οι οποίοι έχουν εκπαιδευθεί σε κάποια μέθοδο επιστημονικά εγκεκριμένη από την ΕυρωπαΪκή Εταιρεία Ψυχοθεραπείας, και έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης, η αρμόδια Ευρωπαική Οργάνωση, που ασχολείται με τη συγκεκριμένη μέθοδο, μπορεί να ζητήσει από τον ΕΑΡ να διερευνήσει το θέμα. Αν ο Εθνικός Οργανισμός Χορήγησης (ΝΑΟ) ενεργεί χωρίς επαρκή αιτιολογία, ο Ευρωπαικός Σύλλογος Ψυχοθεραπείας μπορεί να του αφαιρέσει την ιδιότητα να χορηγεί το Πιστοποιητικό.

7.2. Αν μία Ευρεία Ευρωπαική Οργάνωση (EWO) δεν εγκρίνει τις μεθόδους που ακολουθεί ένας Εκπαιδευτικός Οργανισμός, αναγνωρισμένος από τον Εθνικό Οργανισμό Χορήγησης μπορεί να ζητήσει από τον Ευρωπαικό Σύλλογο Ψυχοθεραπείας να διερευνήσει το θέμα. Αν η Ευρεία Ευρωπαική Οργάνωση ενεργεί χωρίς επαρκή αιτιολογία, η Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπειας μπορεί να αποσύρει την αναγνώριση από αυτήν ως Ευρείας Ευρωπαικής Οργάνωσης.

7.3. Οι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί που δεν προωθούνται για έγκριση από κάποιον Εθνικό Οργανισμό Χορήγησης (ΝΑΟ) μπορούν, σε περίπτωση απουσίας της σχετικής Ευρείας Ευρωπαικής Οργάνωσης, να προσφύγουν στην Ευρωπαική Επιτροπή Εκπαιδευτικών Κανονισμών, η οποία μπορεί να προωθήσει τον οργανισμό αυτόν στο Συμβούλιο της Ευρωπαικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας για έγκριση, αν είναι κατάλληλος.

Διαδικασίες για την Χορήγηση του Ευρωπαικού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας

8.1. Η χορήγηση του ΕΠΨ θα ολοκληρωθεί σταδιακά ως εξής:

8.2. Οι Εθνικές Ενώσεις Οργανισμών ή, σε περίπτωση απουσίας τέτοιου οργανισμού, άλλοι, κατάλληλα θεσμοθετημένοι, εθνικοί οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Ευρωπαική Επιτροπή Εκπαιδευτικών Κανονισμών της Ευρωπαικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας για αναγνώριση, ως Εθνικός Οργανισμός Χορήγησης.

8.3. Η Ευρωπαική Επιτροπή Εκπαιδευτικών Κανονισμών θα τις προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας για έγκριση, αν είναι κατάλληλες.

8.4. Οι Εθνικοί Οργανισμοί Χορήγησης (ΝΑΟ) θα υποβάλλουν στην Ευρωπαική Επιτροπή Εκπαιδευτικών Κανονισμών το φάκελλο κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού, που επιθυμεί να εκπαιδεύσει ψυχοθεραπευτές για το ΕΠΨ. Ο φάκελλος θα περιλαμβάνει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο εν λόγω εκπαιδευτικός οργανισμός πληρεί τα κριτήρια της Ευρωπαικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας.

8.5. Η Ευρωπαική Επιτροπή Εκπαιδευτικών Κανονισμών θα συμβουλεύεται την Ευρεία Ευρωπαική Οργάνωση για τη συγκεκριμένη μέθοδο, ενώ μπορεί να ζητήσει επιστημονική γνωμοδότηση για το φάκελλο από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

8.6. Η Ευρωπαική Επιτροπή Εκπαιδευτικών Κανονισμών θα προτείνει τον εκπαιδευτικό οργανισμό στον Εθνικό Οργανισμό Χορήγησης, για έγκριση αν είναι κατάλληλος.

8.7. Οι ψυχοθεραπευτές που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιθυμούν να τους χορηγηθεί το ΕΠΨ, θα υποβάλλουν αίτηση στον δικό τους Εθνικό Οργανισμό Χορήγησης, όπου θα περιλαμβάνεται βεβαίωση του περιεχομένου των σπουδών τους επικυρωμένο από τον εκπαιδευτικό τους οργανισμό, η εισφορά και μία φωτογραφία.

8.8. Αν ο Εθνικός Οργανισμός Χορήγησης κρίνει ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να λάβει το ΕΠΨ, θα τον προτείνει στην Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας. Η ΕΑΡ μπορεί:

8.1.1. να εξουσιοδοτήσει τον Εθνικό Οργανισμό Χορήγησης να χορηγήσει το ΕΠΨ

8.1.2. να απορρίψει την πρόταση

8.1.3. να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες, όπως τον φάκελλο του υποψηφίου

8.9. Για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, θα ισχύσουν ξεχωριστές ρυθμίσεις για την χορήγηση του ΕΠΨ σε ήδη εδραιωμένους επαγγελματίες.

Αρχεία του Ευρωπαικού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας και Διαγραφή Ονομάτων από τα Αρχεία

9.1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας θα αναπτύξει μία διαδικασία για την καταγραφή των στοιχείων των ψυχοθεραπευτών που κατέχουν το ΕΠΨ, η οποία θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις των Εθνικών Οργανισμών Χορήγησης ως προς την ακρίβεια και τη δυνατότητα πρόσβασης.

9.2. Η Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας μπορεί να δημοσιεύσει τον κατάλογο αυτό, ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο και μπορεί να τον διαθέσει σε όσους ζητήσουν πληροφορίες.

9.3. Οι Εθνικοί Οργανισμοί Χορήγησης πρέπει να ενημερώνουν αμέσως την Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας για κάθε ενδεχόμενη αναστολή εγγραφής, ώστε να τροποποιείται ο κατάλογος.

Η εισαγωγή μιας νέας επαγγελματικής ιδιότητας σημαίνει ότι θα πρέπει να αναγνωρισθεί η κατάσταση των επαγγελματιών, που ήδη ασκούν το επάγγελμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όταν πρόκειται για επαγγελματική ιδιότητα που η κατοχή της μπορεί να γίνει απαραίτητη για την απόδοση επαγγελματικών προνομίων, όπως μπορεί να γίνει με το ΕΠΨ.

Θα πρέπει ίσως να ζητηθεί από ορισμένους επαγγελματίες να αποδείξουν ότι ακολούθησαν εκπαίδευση που πληρεί τα κριτήρια του ΕΠΨ, αλλά αυτό θα ήταν παράλογο στην περίπτωση επαγγελματιών που είναι ήδη αναγνωρισμένοι ως ειδικοί στον τομέα τους και έχουν αποκτήσει μέρος ή και ολόκληρη την εμπειρογνωμοσύνη τους μέσω της επαγγελματικής πρακτικής. Αυτό είναι συνηθισμένο στην περίπτωση νέων καταστάσεων ή σε χώρες όπου η ψυχοθεραπεία διανύει μία φάση ταχείας ανάπτυξης, όπως συμβαίνει σήμερα σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Οι επαγγελματίες που έχουν αποκτήσει εμπειρογνωμοσύνη μέσω της επαγγελματικής πράξης και όχι μέσω της εκπαίδευσης είναι γνωστοί ως «Προπάτορες» (Grandparents). Οι επαγγελματίες που βρίσκονται στο στάδιο της εκπαίδευσης ή την ολοκλήρωσαν πρόσφατα δεν θα θεωρούνται «Προπάτορες», αλλά η εκπαίδευσή τους μπορεί να αναγνωρισθεί αναδρομικά.

10.1. Ο Χαρακτηρισμός «Προπάτορας» πρέπει να Βασίζεται στις Ακόλουθες Αρχές, δηλ. ότι:

10.1.1. Διατηρούνται τα υψηλά κριτήρια του Ευρωπαικού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας.

10.1.2. Οι Εθνικοί Οργανισμοί Χορήγησης συνεχίζουν να απονέμουν το ΕΠΨ.

10.1.3. Η Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας διαθέτει, μέσω της Ευρωπαικής Επιτροπής Εκπαιδευτικών Κανονισμών, την τελική δικαιοδοσία για την χορήγηση του Πιστοποιητικού.

10.1.4. Αναγνωρίζεται ο ρόλος της σχετικής Ευρείας Ευρωπαικής Οργάνωσης στο να ελέγχει τα κριτήρια εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη μέθοδο.

10.1.5. Λαμβάνονται υπ’ όψιν οι διαφορετικές εσωτερικές ρυθμίσεις των διαφόρων Εθνικών Οργανισμών Χορήγησης.

10.1.6. Οι χώρες που δεν διαθέτουν Εθνικούς Οργανισμούς Χορήγησης δεν αδικούνται από τις διαδικασίες χορήγησης του ΕΠΨ.

10.1. Κριτήρια για την Ιδιότητα του «Προπάτορα» (Grandparents)

10.2.1. Ο επαγγελματίας έχει εμπειρογνωμοσύνη σε μέθοδο της ψυχοθεραπείας, αναγνωρισμένη από την Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας.

10.2.1.1. Η αναγνώριση μίας μεθόδου θα γίνεται με πρόταση της σχετικής Ευρείας Ευρωπαικής Οργάνωσης ή της Επιστημονικής υποεπιτροπής έγκρισης, ή και των δύο.

10.2.1.2. Ο επαγγελματίας προτείνεται από έναν Εθνικό Οργανισμό Χορήγησης, ο οποίος ικανοποιεί την Ευρωπαική Εταιρεία, ότι έχουν αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο οι κατάλληλες διαδικασίες για την απόδοση της ιδιότητας του «Προπάτορα» και έχει την έγκριση της Ευρείας Ευρωπαικής Οργάνωσης, η οποία εκπροσωπεί την μέθοδο του εκάστοτε επαγγελματία.

10.2.1.3. Ο Εθνικός Οργανσιμός Χορήγησης εξετάζει τις θεωρητικές γνώσεις του επαγγελματία και τη σωστή άσκηση της θεραπευτικής μεθόδου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες της Ευρωπαικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας.

10.2.1.4. Στις διαδικασίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται διαδικασία θεώρησης από ομοτίμους, όπως συνέντευξη από ομοτίμους ή εκλογή από ομοτίμους σε επαγγελματική εταιρεία.

10.2.1.5. Θα λαμβάνονται υπ’ όψιν δημοσιεύσεις που αποδεικνύουν τις σχετικές θεωρητικές γνώσεις.

10.2.1.6. Οι επαγγελματίες ασκούν ελεύθερο επάγγελμα στην ψυχοθεραπευτική μέθοδο για χρονική περίοδο ικανή να δικαιολογήσει τον χαρακτηρισμό του «Προπάτορα», η οποία περίοδος θα καθορισθεί από την Ευρωπαική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας.

10.2.2. Το επίπεδο των ικανοτήτων του επαγγελματία είναι αντίστοιχο με εκείνων που έχουν ακολουθήσει εκπαίδευση σύμφωνα με τα κριτήρια της Ευρωπαικής Εταιρείας Ψυχοιθεραπείας.

10.2.3. Ο επαγγελματίας ακολουθεί κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος είναι σύμφωνος με εκείνον του Ευρωπαικού Συλλόγου Ψυχοθεραπείας.

10.2.4. Είναι προφανές ότι θα ήταν παράλογο να ζητηθεί από τον συγκεκριμένο επαγγελματία να υποβληθεί σε αξιολόγηση ή σε περαιτέρω εκπαίδευση.

10.3. Διαδικασία
Αφού αναγνωρισθούν οι μέθοδοι, η εθνική χορηγούσα αρχή, η οποία έχει εγκριθεί σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 3.1. καθώς και οι διαδικασίες για την απόδοση του χαρακτηρισμού «Προπάτορα», οι Εθνικοί Οργανισμοί Χορήγησης μπορούν να υποβάλλουν τα ονόματα των υποψηφίων για την απονομή του ΕΠΨ στους «Προπάτορες».
Κάθε Εθνικός Οργανισμός Χορήγησης θα έχει δύο χρόνια από την ημερομηνία υποβολής του πρώτου ονόματος για να ολοκληρώσει την υποβολή όλων των υποψηφίων «Προπατόρων» της χώρας. Μετά το πέρας των δύο ετών δεν θα γίνονται δεκτοί άλλοι υποψήφιοι. Γι’ αυτό τον λόγο οι Εθνικοί Οργανισμοί Χορήγησης δεν θα υποβάλουν τα ονόματα των υποψηφίων προτού ξεκινήσει η εφαρμογή των εθνικών διαδικασιών.

Συντάχθηκε εκ μέρους της Ευρωπαικής Επιτροπής Εκπαιδευτικών Κανονισμών.
Ρώμη, 29 Ιουνίου 1997

Πιστοποιημένοι Ψυχοθεραπευτές Ελλάδας

Μέλη της Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος - ΕΕΨΕ

Αναζητήστε εδώ τους Έλληνες Ψυχοθεραπευτές που έχουν λάβει το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχοθεραπείας, μέσω της ΕΕΨΕ.