Καταστατικό της Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος

1. Επωνυμία και Τιτλος

Η επωνυμία της παρούσης Εταιρείας είναι “ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” (ΕΕΨΕ) και για τις σχέσεις της με την αλλαδαπή, στην αγγλική γλώσσα, “NATIONAL ORGANIZATION FOR PSYCHOTHERAPY OF GREECE” (N.O.P.GREECE).

2. Νομική Μορφή

Η Εταιρεία έχει τη νομική μορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κωδικα.

3. Έδρα

Η έδρα της εταιρείας προς το παρόν είναι η Σ.Χαραλάμπη 1 & Μαυρομιχάλη, 114 72 ΑΘΗΝΑ.

4. Σκοποί της Εταιρείας

4.1. Ἡ ΕΕΨΕ έχει σκοπό να συνενώσει σε μία κοινή εταιρεία τούς ελληνικούς οργανισμούς ψυχοθεραπείας καθώς επίσης και τούς μεμονωμένους Έλληνες ψυχοθεραπευτές/τριες διαφορετικών προσεγγίσεων, με βάση τη Διακήρυξη του Στρασβούργου για την Ψυχοθεραπεία (1990), καθώς και τούς σκοπούς του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ψυχοθεραπείας (ΕΑΡ).

4.2 Ἡ ΕΕΨΕ επιδιώκει την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των υπηρεσιών παροχής ψυχικής υγείας μέσω της ανάπτυξης και της άσκησης του επαγγέλματος της ψυχοθεραπείας.

4.3. Ἡ ΕΕΨΕ επιδιώκει την ανάπτυξη και συστηματοποίηση των κανόνων άσκησης του επαγγέλματος της ψυχοθεραπείας στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να διαθέτει σχετικές πληροφορίες και έγγραφα προς τις πολιτικές οργανώσεις και τα κυβερνητικά όργανα.

4.4. Ἡ ΕΕΨΕ αποτελεί ένωση οργανισμών ενδιαφερομένων για την ψυχοθεραπεία, εκπαιδευτικών η επαγγελματικών. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τη θέσπιση υψηλών κριτηρίων εκπαίδευσης, άσκησης, εξάσκησης και δεοντολογίας, με σκοπό την υψηλού επιπέδου παροχή υπηρεσιών από τα μέλη της, αλλά και την απρόσκοπτη άσκηση του λειτουργήματός τους. Για το σκοπό αυτό η ΕΕΨΕ διαθέτει γραπτό Κωδικα Δεοντολογίας εναρμονισμένο με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Δεοντολογίας του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ψυχοθερα-πείας.

4.5. Ἡ ΕΕΨΕ συμβάλλει στην ενημέρωση της κοινής γνώμης και των σχετικών και ενδιαφερομένων υπηρεσιών (υπηρεσίες υγείας, κρατικούς φορείς, ενώσεις, συλλόγους κ.λ.π.) αναφορικά με τούς σκοπούς της ψυχοθεραπείας. Επίσης, προάγει την επικοινωνία με οργανώσεις της Ελλάδας και της αλλοδαπής, μέσω καταλλήλων εκδηλώσεων.

4.6. Ἡ ΕΕΨΕ δύναται να συμμετέχει ως μέλος σε οργανισμούς η ενώσεις της Ελλάδος και της αλλοδαπής μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τούς κανόνες του παρόντος καταστατικού.

4.7. Ἡ ΕΕΨΕ, σε συνεργασία με την ΕΑΡ, συμβάλλει στη διαδικασία χορήγησης του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας (ECP), σύμφωνα με τούς κανονισμούς που διέπουν τη χορήγησή του.

Για την επιδίωξη των ανωτέρω σκοπών η Εταιρεία χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο, κατάλληλο και νόμιμο μέσο.

5. Μελη

Μελη της ΕΕΨΕ γίνονται κατόπιν αιτήσεως Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί, Επαγγελματικές Ψυχοθεραπευτικές Εταιρείες και Εταιρείες με ενεργό δραστηριότητα στο χώρο της ψυχοθεραπείας και της ψυχικής υγείας γενικότερα, καθώς και άτομα ψυχοθεραπευτές. Πιο συγκεκριμένα, θα υπάρχουν τρεις κατηγορίες μελών :

 1. Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί Ψυχοθεραπείας
 2. Εταιρείες Ψυχοθεραπείας και Συλλογοι Επαγγελματιών Υγείας
 3. Άτομα Ψυχοθεραπευτές κατ’ εξαίρεσιν

5.1. Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί Ψυχοθεραπείας

5.1.1. Καθε εκπαιδευτικός οργανισμός μέλος πρέπει να έχει μία υπεύθυ-νη διοικητική δομή (όπως καταστατικό σύστασης η το αντίστοιχο αυτού), η οποία θα εναρμονίζεται με το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ψυχοθεραπείας και γραπτό Κωδικα Δεοντολογίας εναρμονισμένο με τις Κατευ-θυντήριες Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ψυχοθεραπείας.

5.1.2. Ο ενδιαφερόμενος οργανισμός θα πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία για τρία τουλάχιστον χρόνια.

5.1.3. Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί θα πρέπει να παρέχουν Πλήρη Εξειδικευμένη Ψυχοθεραπευτική Εκπαίδευση σύμφωνα με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Πισοποιητικού Ψυχοθεραπείας, διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών, σε μία αναγνωρισμένη και με ευρύ πεδίο εφαρμογής, μέθοδο ψυχο-θεραπείας.
Συμφωνα με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ψυχοθεραπείας η επιστημονικά αναγνωρισμένη μέθοδος ψυχοθεραπείας προϋποθέτει ότι:

 1. Η εκπαιδευτική διαδικασία προσφέρει ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης
 2. Η εν λόγω προσέγγιση ψυχοθεραπείας υποστηρίζεται από επαρκείς επιστημονικές δημοσιεύσεις
 3. Η επιστημονική κατεύθυνση είναι διεθνώς αναγνωρισμένη
 4. Η θεραπευτική προσέγγιση καταδεικνύει μία θεωρία των ψυχικών διαταραχών, τα αίτιά τους καθώς και τα μοντέλα παρέμβασης
 5. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την απόκτηση του Ευρωπακού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας.

5.1.4. Οι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί διακρίνονται σε Τακτικά, Πρόσεδρα, καθώς και σε Μελη με Ιδιότητα Παρατηρητή:

Τακτικά Μελη: Είναι οι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί, τα εκπαιδευτικά προγράμματα των οποίων πληρούν όλα τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν ήδη αποφοίτους. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που παρέχει εποπτεία, θεραπεία, θεωρητική κατάρτιση και κλινική άσκηση θα πρέπει να αποτελείται από επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές-εκπαιδευτές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους σύμφωνα με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας η να εμπίπτουν στην κατηγορία των Προπατόρων (Grandparents).

Πρόσεδρα Μελη: Είναι οι Οργανισμοί, τα προγράμματα των οποίων δεν πληρούν επαρκώς όλα τα ανωτέρω κριτήρια, αλλά που βρίσκονται σε διαδικασία και δυνατότητα να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις αυτές εντός της οριζομένης από το Διοικητικό Συμβούλιο χρονικής περιόδου, η οποία δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Μελη με Ιδιότητα Παρατηρητή: Είναι οι Οργανισμοί, οι οποίοι δεν επιθυμούν να γίνουν Τακτικά η Πρόσεδρα Μελη η δεν προσφέρουν ολοκληρωμένη εκπαίδευση σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια και δεν προτίθενται να τροποποιήσουν το πρόγραμμα σπουδών που χορηγούν, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος καταστα-τικού. Μπορούν δε να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν ενεργό μέρος στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Επίτιμα Μελη: Είναι άτομα, των οποίων η δράση και το επιστημονικό έργο κρίνεται ότι έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας, του επαγγέλματος της ψυχοθεραπείας, καθώς και της ψυχικής υγείας εν γένει.

6. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών

Τα Τακτικά Μελη όλων των κατηγοριών έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν καταστατικό και ιδίως να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της Εταιρείας, να παρίστανται στις Συνελεύσεις, να χρησιμοποιούν τον τίτλο του μέλους της Εταιρείας και να ζητούν την επαγγελματική και επιστημονική συνδρομή της Εταιρείας όπου αυτή χρειάζεται.

Για τα επόμενα δύο έτη τα τακτικά μέλη της ΕΕΨΕ θα ψηφίζουν ως εξής:
Ο κάθε Εκπαιδευτικός Οργανισμός διαθέτει 5 (πέντε) ψήφους.

Η κάθε Ψυχοθεραπευτική Εταιρεία ανάλογα με τα πλήρως εκπαι-δευμένα μέλη της έχει 1 (μία) ψήφο για κάθε 10 μέλη με ανώτατο όριο τις 3 (τρεις) ψήφους (π.χ. 10 μέλη έχουν 1 ψήφο, 20 μέλη έχουν 2 ψήφους, 30 μέλη και άνω έχουν 3 ψήφους).

Τα Άτομα Μελη ψηφίζουν όπως ακριβώς και οι Εταιρείες (π.χ. 10 μέλη έχουν 1 ψήφο, 20 μέλη έχουν 2 ψήφους, 30 μέλη και άνω έχουν 3 ψήφους).
Μετά το πέρας των δύο ετών θα επανεξετασθεί το ανωτέρω σύστημα ψήφου σε Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση αναθεώρησής του χρειάζεται πλειοψηφία 50% συν ένα ψήφους των παρόντων μελών.

Τα Τακτικά Μελη της Εταιρείας έχουν υποχρέωση ετήσιας εισφοράς, η οποία καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.
Τα Πρόσεδρα Μελη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις της Εταιρείας και πληρώνουν το ήμισυ της συνδρομής των τακτικών μελών. Μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας και να παίρνουν ενεργό μέρος στις εργασίες των γενικών συνελεύσεων, αλλά δεν μπορούν να εκλέγονται στα όργανά της.

Τα Μελη με Ιδιότητα Παρατηρητή δεν έχουν το δικαίωμα ψήφου και πληρώνουν το ήμισυ της εισφοράς. Μπορούν, όμως, να παρακολουθούν τις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν ενεργό μέρος στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η καταβολή των τακτικών χρηματικών εισφορών κάθε κατηγορίας μελών ρυθμίζεται από το παρόν καταστατικό. Μελος που υποχρεούται σε τακτική χρηματική εισφορά και καθυστερεί επί έξι μήνες την καταβολή της στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Αν η παραπάνω καθυστέρηση υπερβεί το ένα έτος το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να το διαγράψει από τα μητρώα μελών της Εταιρείας.

Η ληξιπρόθεσμη καταβολή των τακτικών εισφορών είναι έως τις 31 Μαρτίου εκάστου έτους. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας θα υπάρχει προσαύξηση, η οποία καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

7. Διαδικασίες Εγγραφής, Αποχώρησης και Διαγραφής Μελών

7.1. Ὅλες οι αιτήσεις μελών υποβάλλονται μέσω του Γενικού Γραμματέα στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξετάζει τις αιτήσεις σύμφωνα με τούς όρους του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού και προτείνει την αποδοχή η την απόρριψη της αίτησης στην επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει η απορρίπτει την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου με ψήφο δύο τρίτων των παρόντων εν απαρτία μελών. Μονο με την εγγραφή στην ΕΕΨΕ μπορεί ένας οργανισμός η ένα άτομο να διεκδικήσει την ιδιότητα του μέλους.

Αν απορριφθεί η αίτηση εγγραφής του υποψηφίου τότε ο οργανισμός, η εταιρεία η το άτομο δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν νέα αίτηση πριν την παρέλευση δύο ετών.

7.2. Κάθε μέλος της Εταιρείας μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε, αφού καταβάλλει πλήρως τις οφειλόμενες εισφορές του μέχρι την ημερομηνία αποχώ-ρησής του. Η αποχώρηση αυτή πρέπει να δηλώνεται εγγράφως. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους πριν τη λύση της εταιρείας, δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής της εισφοράς του.

7.3. Διαγραφή μέλους γίνεται εάν συντρέχει σοβαρός λόγος και σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η πρόταση για διαγραφή είναι έγγραφη, σαφής και τεκμηριωμένη και υποβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο προς τη Γενική Συνέλευση. Η καταγγελία μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε μέλος της Εταιρείας και απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαδικασία εξέτασης της κα-ταγγελίας γίνεται σύμφωνα με τον κώδικα Δεοντολογίας του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ψυχοθεραπείας και της ΕΕΨΕ. Πρέπει δε να κοινοποιηθεί τουλά-χιστον ένα μήνα πριν από την Γενική Συνέλευση στο υπό διαγραφή μέλος.

Αίτια για την παύση ενός μέλους είναι:

 1. Παραβίαση του Κωδικα Δεοντολογίας της ΕΕΨΕ και του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Ψυχοθεραπείας
 2. Παρακώλυση η εναντίωση προς τούς σκοπούς και τη λειτουργία της Εταιρείας
 3. Έκπτωση των προϋποθέσεων των κανονισμών και κριτηρίων της ΕΕΨΕ, σύμφωνα με τα οποία είχε γίνει μέλος
 4. Άρνηση η παραμέληση της εισφοράς μέλους γία 2 έτη.

7.4. Ἀναθεώρηση της ιδιότητας των Οργανισμών και ατόμων-μελών: Η Επιτροπή Εκπαιδευτικών Κανονισμών θα επανεξετάζει τα δικαιολογητικά όλων των οργανώσεων και ατόμων που είναι μέλη της ΕΕΨΕ κάθε πενταετία και θα παρουσιάζει την αναφορά και τις ενδεχόμενες προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο εντός της πενταετούς περίοδου.

8. Τα Όργανα της Εταιρείας

Τα οργανα της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή, καθώς επίσης μπορούν να συγκρο-τηθούν κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. επιτροπές, όπως η Επιτροπή Επετηρίδας, η Επιτροπή Εκπαιδευτικών Κανονισμών και η Επιτροπή Χορήγησης του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψυχοθεραπείας.

8.1. Γενική Συνέλευση: Ανώτατο όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της. Αυτή συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με ατομικές προσκλήσεις, οι οποίες αποστέλλονται συστημένες προ είκοσι (20) ημερών στην τελευταία δηλωμένη διεύθυνση του κάθε μέλους, με φροντίδα του Γενικού Γραμματέα.

Η ετήσια Γενική Συνέλευση συγκαλείται μία φορά το χρόνο υποχρε-ωτικά έως την 31η Μαρτίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση οποιαδήποτε στιγμή, η κατόπιν εγγράφου αιτήσεως προς το Δ.Σ. του ενός τρίτου των ενεργών μελών της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει τον Απολογισμό, τον Προϋπολογισμό και επικυρώνει τούς λογαριασμούς της Εταιρείας, εκδίδει κανονισμούς λειτουργίας και δραστηριότητας αυτής, τροποποιεί το παρόν καταστατικό και δέχεται η απορρίπτει προτάσεις του Δ.Σ. για την είσοδο πάσης κατηγορίας νέων μελών.

Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού γίνεται σε έκτακτη για το σκοπό αυτό Γενική Συνέλευση και απαιτεί την παρουσία των δύο τρίτων των ενεργών μελών.  έγκριση της αλλαγής του καταστατικού απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Συνέλευση επαναλαμβάνεται και τότε η απαρτία θεωρείται το 50% συν ένα των ενεργών τακτικών μελών της Εταιρείας και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των παρόντων μελών. Καθε άλλη ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης απαιτεί σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών.

8.2. Διοικητικό Συμβούλιο: Οι υποθέσεις της Εταιρείας διευθύνονται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Το Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους, τον Ταμία, τον Γενικό Γραμματέα και δύο μέλη. Μετά την πρώτη εκλογή και ανά δύο έτη, τρία μέλη του Δ.Σ. παραιτούνται της ιδιότητος του μέλους και γίνονται εκλογές στη Γενική Συνέλευση για να πληρωθούν οι κενές θέσεις. Εαν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες τότε και μόνον οι παραιτηθέντες είναι επανεκλέξιμοι. Οι απο-χωρούντες καθορίζονται είτε κατ’ αρχαιότητα θητείας στο Δ.Σ. είτε δια κλήρου μεταξύ των παλαιοτέρων. Μεταξύ των εκπροσώπων των Οργανισμών η Γενική Συνέλευση ψηφίζει πρόσωπα. Σε περίπτωση αλλαγής εκπροσώπου από τον Οργανισμό η παραίτησης του εκπροσώπου η θέση καταλαμβάνεται από τον πρώτο επιλαχόντα.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, έκτακτα δε όποτε το καλέσει ο Πρόεδρος η δύο από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται σε απαρτία με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του.

Το Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις της Εταιρείας που λαμβάνονται στη Γενική Συνέλευση και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τις προβλεπόμενες από το καταστατικό αυτό.

Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα, όταν το θεωρήσει αναγκαίο, να συγκροτεί και να διορίζει επιτροπές και ομάδες εργασίας που μπορεί να χρειασθούν για την προώθηση των στόχων και επιδιώξεων της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ομάδες αυτές αναφέρουν στο Δ.Σ. τις ενέργειες και τις κινήσεις τους. Σε κάθε συνέλευση του Δ.Σ. θα εξετάζονται οι ενέργειες στις οποίες προέβη κάθε ομάδα εργασίας. Οι κανόνες, τα καθήκοντα και η λειτουργία των επιτροπών αυτών και των ομάδων εργασίας καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό.

8.3 Ἐλεγκτική Επιτροπή: Αποτελείται από τρια μέλη, τα οποία ψηφίζονται από την Γενική Συνέλευση κατά τη συνεδρία των εκλογών και η θητεία της είναι τετραετής, η οποία έχει ως σκοπό τον έλεγχο των οικονομικών της Εταιρείας. Επίσης δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη της επιτροπής υποψήφιοι για το Δ.Σ.

9. Ποροι και Οικονομικά της Εταιρείας

Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από το δικαίωμα εγγραφής, τις τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών, έκτακτες ενισχύσεις, χορηγίες, δωρεές των μελών της η τρίτων φυσικών προσώπων η πάσης φύσεως νομικών προσώπων, καθώς και τα ωφελήματα που προέρχονται από τα περουσιακά της στοιχεία και κάθε λογής δικαιώματα που αποκτά αυτή από τη λειτουργία της.

9.1. Ἡ Γενική Συνέλευση κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ. καθορίζει το ύψος των ετησίων εισφορών και εγγραφών. Κανένα μέλος δεν έχει δικαίωμα να ψηφίζει η να λαμβάνει μερος σε οποιαδήποτε απόφαση εάν δεν έχει εκπλη-ρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

9.2. Ὡς συνέπεια του Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Εταιρείας:

 1. α) Δεν είναι δυνατή καμμία διανομή κερδών μεταξύ των μελών της η η καταβολή τόκων προς αυτά, τόσο κατά την λειτουργία της όσο και κατά την διάρκειά της. Τα τυχόν προκύπτοντα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της πλεονάσματα ουδέποτε διαμοιράζονται μεταξύ των μελών, αλλά προστίθενται στο Κεφάλαιο της Εταιρείας και διατίθενται για τούς σκοπούς της.
 2. β) Τα κεφάλαια της Εταιρείας ποτέ δεν μπορούν να διανεμηθούν μεταξύ των μελών της, αλλά διατίθενται υποχρεωτικά από τα αρμόδια όργανά της, όσο αυτή υπάρχει και λειτουργεί, για την πραγματοποίηση αποκλειστικά και μόνον των σκοπών της.
 3. γ) Σε περίπτωση διάλυσης τα εναπομείναντα κεφάλαια της Εταιρείας διατίθενται υποχρεωτικά από το αρμόδιο προς τούτο όργανο σε άλλες μη κερδοσκοπικές εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς.
 4. δ) Σε περίπτωση διαφωνιών αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

9.3. Τό οικονομικό έτος θα αρχίζει από την 1.1. και θα λήγει την 31.12. Τα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας θα ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά κάθε οικονομικό έτος από την Ελεγκτική Επιτροπή και θα υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση.

10. Εκπροσώπηση

Νομιμος εκπρόσωπος της Εταιρείας ορίζεται ο εκάστοτε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας του ο Αντιπρόεδρος. Ο εκπρόσωπος θα εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους και θα υπογράφει κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την Εταιρεία. Αυτός δε μπορεί με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο να αναθέσει τη διενέργεια πράξεων διαχειρήσεως σε μέλος του Δ.Σ. της Εταρείας.

11. Σφραγίδα

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί σφραγίδα με την επωνυμία της και ενδεχόμενο σήμα, το οποίο θα καθορισθεί μελλοντικά.

12. Λοιπά Θεματα

Καθε θέμα που θα ανακύπτει και δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα λύεται από τούς εταίρους κατά απόλυτη πλειοψηφία και στα πλαίσια των διατάξεων του Α.Κ. που αφορούν στις Αστικές Εταιρείες.

13. Ευθύνη

Πασης φύσεως υποχρεώσεις που θα γεννηθούν κατά το χρόνο λειτουργίας της Εταιρείας βαρύνουν την Εταιρεία και όχι τούς υπογράφοντες και εκπροσωπούντες αυτήν ως άτομα, οι οποίοι δεν έχουν καμμία ευθύνη σε σχέση με τούς λοιπούς εταίρους.

14. Τελικές Διατάξεις – Διάλυση της Εταιρείας

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται απεριόριστη. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η διάλυση της Εταιρείας αποφασίζεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων στη Γενική Συνέλευση τακτικών ενεργών μελών, για την οποία Γενική Συνέλευση απαιτείται απαρτία των τριών τετάρτων των τακτικών μελών. Η διάλυση της Εταιρείας αποφασίζεται σε έκτακτη για το σκοπό αυτό Γενική Συνέλευση, η δε ψηφοφορία απαιτείται να πραγματοποιηθεί δύο φορές κατά την ίδια συνεδρίαση, στην αρχή και στο τέλος αυτής. Αποχώρηση, θάνατος η θέση σε απαγόρευση εταίρου δεν συνεπάγεται λύση της εταιρικής σύμβασης, η οποία συνεχίζεται μεταξύ των υπολοίπων.

Κατά την ίδια Γενική Συνέλευση εκλέγεται τριμελής επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας και τη διάθεσή τους υποχρεωτικά σε Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, συμφώνως με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η σε Νομικά Πρόσωπα η Οργανισμούς που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.

16 Ιουνίου 1998