Αλλαγές Τάσεις και Εξελίξεις στους Λόγους Αναζήτησης Βοήθειας για Θέματα Ψυχικής Υγείας στην Ελλάδα

Μαρία Λητώ Κατάκη1 , Μαρία Χρυσικοπούλου2 , Μαρία-Αγγελική Τσαρμποπούλου3 , Σάρα Μάρκου4 , ‘Ερα Μουλάκη5

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, τις τάσεις και εξελίξεις στην αναζήτηση βοήθειας από ειδικούς ψυχικής υγείας από τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Για τον σκοπό αυτό, το καλοκαίρι του 2019 πραγματοποιήθηκαν 2500 τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε πανελλαδικό δείγμα ενηλίκων 19 έως 65 ετών, και είκοσι ωριαίες, ημιδομημένες συνεντεύξεις με συστημικούς ψυχοθεραπευτές που διατηρούν ιδιωτικό γραφείο στην Αθήνα και έχουν εκπαιδευτεί στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης Ανθρώπου (Α.Κ.Μ.Α) και στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων (Ε.Δ.Α.Σ.). Στην εν λόγω έρευνα, η προσέγγιση και επεξεργασία των αλληλένδετων παραμέτρων που άπτονται του θέματος, επιχειρήθηκε μέσα από το πρίσμα μιας ολιστικής συστημικής οπτικής. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως σημειώθηκε σημαντική αύξηση των ανθρώπων που ζήτησαν βοήθεια, ιδίως ανάμεσα σε νέους και άνδρες, μέσα στα τελευταία 10 χρόνια, αν και, διαχρονικά στην Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής υγείας δεν λαμβάνει βοήθεια, σε ποσοστό που υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συστημικοί ψυχοθεραπευτές του δείγματος αποδίδουν την αύξηση του ποσοστού αναζήτησης βοήθειας για θέματα ψυχικής υγείας στην αυξημένη ενημερότητα και εξωστρέφεια γύρω από τα θέματα αυτά, στη μείωση του στίγματος και γενικότερα στην αλλαγή των αντιλήψεων για τη χρησιμότητα και τη λειτουργία της ψυχοθεραπείας. 

1 – Κατάκη Μαρία Λητώ, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια/Επόπτρια, Πρόεδρος του Εργαστηρίου Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων. Email:letokatakis@gmail.com

2 – Εκπαιδευόμενη στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων. Email:maria.chryssicopoulou@gmail.com 

3 – Ψυχολόγος, Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων. Email:tsarbopoulou.mar@gmail.com

4 – Ψυχολόγος, Εκπαιδευόμενη στη Συστημική Ψυχοθεραπεία, Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων. Email:sarahmarkou@gmail.com

5 – Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια/Επόπτρια, Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων. Email:eramoulaki@gmail.com

Κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο